Regulamin programu
"Poleć programistę do Idego"
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2021
I. Przedmiot programu

1. Program „Poleć programistę do Idego” polega na tym, aby przesłać firmie Idego CV osoby polecanej, będącej potencjalnym kandydatem do współpracy z Idego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, za jej zgodą. Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy lub zatrudnienia poleconej osoby i przepracuje ona nieprzerwany okres minimum 3 miesięcy, polecający otrzyma bonus:

  1. 5 000 zł* za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej minimum 2, a maksymalnie 4 lata doświadczenia zawodowego wymaganego na poszukiwanym stanowisku,
  2. 10 000 zł* za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej od 4 do 6 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na poszukiwanym stanowisku,
  3. 15 000 zł* za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej powyżej 6 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na poszukiwanym stanowisku.
Powyższe bonusy podlegają wszelkim przewidzianym przez prawo potrąceniom z tytułu obowiązujących podatków oraz w zakresie podlegającym oskładkowaniu - odpowiedniemu odprowadzeniu składek do ZUS.

2. Wysokość przyznawanego bonusu ustala IDEGO na podstawie zweryfikowanego doświadczenia polecanej osoby, jakie posiada w dniu przesłania jego CV do Idego w ramach niniejszego programu.

3. W przypadku gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różnych polecających, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza.

4. W przypadku gdy polecana osoba jest już zarejestrowana w bazie kandydatów Idego, ze źródła rekomendacja, bonus należy się tylko w następujących przypadkach:

  1. jeśli od daty rejestracji w bazie upłynął okres 12 miesięcy (związane jest to z okresem ważności rekomendacji określonej w pkt. I. 7 tego regulaminu); albo
  2. w przypadku gdy nowa rekomendacja tej samej osoby, znajdującej się w bazie dotyczy innego rekrutowanego stanowiska; albo
  3. w przypadku, kiedy nowa rekomendacja tej samej osoby na to samo stanowisko wiąże się z uzyskaniem przez IDEGO nowych, nieznanych wcześniej istotnych informacji, takich jak np. zmiana doświadczenia zawodowego, dodatkowe umiejętności technologiczne, certyfikaty, gotowość do zmiany pracy, i inne przydatne informacje, które mogą wpłynąć na podjęcie przez IDEGO decyzji o podjęciu współpracy z rekomendowaną ponownie osobą.

5. Bonus może być dowolnie zwiększany w miarę potrzeb przez IDEGO poprzez dodatkowy komunikat - na określony czas i w odniesieniu do poszukiwanych profili kandydatów, przy spełnieniu poniższych zastrzeżeń:

  1. każdorazowo komunikat o zwiększonym bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym profilu będzie zamieszczana na głównym kanale Slack #idego oraz na stronie idego-group.com
  2. warunkiem przyznania zwiększonego bonusu za polecenie jest przysłanie CV kandydata mailem na adres [email protected] we wskazanym w komunikacie terminie i spełniając ewentualne pozostałe, określone w komunikacie warunki.

6. Bonus za polecenie będzie przyznany każdej osobie, która spełnia kryteria określone w pkt I - Przedmiot Programu oraz IV - Zasady udziału w programie.

7. Polecenie bierze udział w programie bonusowym w terminie 12 miesięcy od daty jego przesłania i zarejestrowania CV w bazie kandydatów Idego. Po upływie tego terminu, w przypadku nawiązania współpracy lub zatrudnienia polecanej osoby bonus za polecenie nie będzie przyznawany. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania bonusu w ww. przypadku, o czym będzie informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.

8. Bonus jest wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w punkcie V niniejszego regulaminu.

9. We wszelkich kwestiach spornych, bądź zaistnieniu sytuacji, w której jedna lub więcej osób może być uprawnionych do otrzymania bonusu, ostateczna decyzja o jego przyznaniu, wysokości i rozstrzygnięciu sporu przysługuje Organizatorowi.

II. Czas trwania programu

1. Program obowiązuje od 20 kwietnia 2021 roku i nie jest ograniczony czasowo.

2. Organizator programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zmianie lub zakończeniu.

III. Uczestnicy programu

1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, będąca rezydentem podatkowym Polski i nie mająca obowiązku otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, która w odpowiedzi na umieszczoną na portalach rekrutacyjnych i stronie Idego ofertę pracy, zarekomenduje firmie Idego osobę polecaną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z programu wyłączone są podmioty gospodarcze, których działalność opiera się na wszelkiego rodzaju pośrednictwie pracy (np. agencje).

3. Osoba rekomendująca może wziąć udział w programie, bez względu na to czy wcześniej brała udział w procesie rekrutacyjnym do Idego.

4. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu, określającego zasady programu.

IV. Zasady udziału w programie

1. Aby wziąć udział w programie należy dostarczyć wymagane dokumenty osoby polecanej mailem na adres [email protected] . Do maila, w celu przesłania rekomendacji, należy załączyć link do profilu kandydata zamieszczonego na serwisie LinkedIn lub CV kandydata, wraz z wyrażoną przez niego zgodą dotyczącą przetwarzania jego danych w procesie rekrutacyjnym, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego regulaminu lub CV kandydata uzupełnione o wskazaną treść: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej w ramach programu “Poleć programistę przez Idego” przez podmiot IDEGO GROUP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).".

2. Osoba, która została zarekomendowana do programu musi zostać o tym fakcie poinformowana przez osobę polecającą. Osoba polecająca musi uzyskać zgodę osoby rekomendowanej na przesłanie jej CV do Idego i zgodnie z ust. 1 załączyć ją do rekomendacji. W sytuacji, gdy osoba polecona nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez osoby trzecie, bonus za rekomendację nie zostanie przyznany.

3. Jeden uczestnik programu może polecić dowolną ilość osób.

4. Polecenie znajomego musi nawiązywać do aktualnie otwartych rekrutacji, znajdujących się na stronie https://idego-group.com/careers. W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania rekomendacji i niewypłacenia bonusu za polecenie.

5. W ciągu 10 dni roboczych po odebraniu rekomendacji dotyczącej poleconej osoby, pracownik Idego, zweryfikuje status poleconej osoby w bazie kandydatów Idego oraz skontaktuje się z kandydatem, celem potwierdzenia rekomendacji w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego oraz wszelkich innych niezbędnych informacji przydatnych w celach rekrutacyjnych, o ile dane przedstawione w CV będą pokrywały się z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

V. Wypłacenie bonusu

1. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach:

  1. pierwsza połowa bonusu po pierwszym miesiącu pracy poleconej osoby
  2. druga połowa bonusu po trzecim miesiącu nieprzerwanej pracy tej osoby, wyłącznie jeśli polecona osoba nadal będzie pracowała w Idego, nie później niż do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącu pracy osoby.

2. Warunkiem wypłaty bonusu za rekomendację zakończoną nawiązaniem współpracy jest spełnienie przesłanek określonych w regulaminie i wskazanie niezbędnych danych (nazwa / imię i nazwisko, numer konta bankowego) oraz dopełnienie pozostałych obowiązków prawnych (np. wystawienie faktury VAT) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wypłaceniu bonusu. Osoby zatrudnione / współpracujące z IDEGO, są zwolnione z obowiązku dostarczenia informacji, jeżeli IDEGO już te informacje posiada.

3. Decyzję o wypłaceniu bonusu uczestnikowi programu przekaże pracownik Idego, który skontaktuje się z osobą polecającą mailowo lub telefonicznie.

4. W przypadku osób nie będących pracownikami bądź współpracownikami IDEGO, bonus wypłacany będzie na podstawie zawartej między osobą polecającą a IDEGO umową zlecenia, której wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego regulaminu. Umowa będzie sporządzona i podpisana po nawiązaniu współpracy lub zatrudnieniu osoby poleconej przez uczestnika programu (przy zaistnieniu podstawy do wypłaty pierwszego bonusu w ramach regulaminu), spełniającej kryteria określone w pkt I - Przedmiot Programu oraz pkt. IV - Zasady udziału w programie.

5. Uczestnik programu, niebędący pracownikiem lub współpracownikiem IDEGO, zobowiązany jest w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, zgodnie z postanowieniami ust. 2, przesłać do działu HR Idego, dane niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy zlecenia na maila [email protected] Po upływie tego czasu Organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.

6. Po podpisaniu umowy zlecenia przez obie strony i spełnienia warunków wypłaty bonusu określonych w niniejszym regulaminie, środki zostaną przelane na konto uczestnika programu do 14 dnia następnego miesiąca.

VI. Organizacja Programu "Poleć znajomego do Idego"

1. Organizatorem programu jest Idego Group Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

2. Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji programu, realizowanie jego postanowień oraz odpowiednie rozliczanie finansowe programu.

3. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie https://idego-group.com/ (dokument znajduje się https://idego-group.com/privacy-policy/).

4. Organizator ma prawo zmieniać zasady programu dotyczące czasu jego trwania, sposobu wypłacania bonusu oraz wszelkich innych kwestii związanych z jego prowadzeniem.

5. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygnięcia sprawy ma Organizator programu.

ZAŁĄCZNIK 1

Zgoda na wzięcie udziału w programie "Poleć programistę do IDEGO"
Wyrażam zgodę na przekazanie mojego CV w związku z wzięciem udziału w programie “Poleć programistę do IDEGO” oraz na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
__________________
(podpis)


__________________
1* wskazana kwota w zależności od rodzaju umowy łączącej IDEGO z osobą polecającą, rozumiana jest jako:
1. umowa o współpracy - kwota netto, fakturowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
2. umowa o pracę - kwota brutto, wypłacana w formie premii uznaniowej;
3. osoba zewnętrzna tj. osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, kwota netto w oparciu o podpisaną z IDEGO umowę zlecenie, bądź kwota netto fakturowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.